Ar-a-mach cànain: a' chiad chlàr fada roc gu tur sa Ghàidhlig

GHABH a' Ghàidhlig ris an 21mh linn. An-uiridh thàinig Mill a h-Uile Rud am bàrr le meanbh-chlàr goirid loma làn de dh'òrain dealasach gu lèir 'nar cànan. Tha a-nis Oi Polloi á Dùn Èideann air crìochan ar ciùil a bhreabadh do raointean ùra. Se Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-a-mach a' chiad chlàr fada roc gu tur sa Ghàidhlig bho nochd Runrig le Play Gaelic o chionn iomadh gealach.

Tha Oi Polloi air a bhith mun cuairt crr agus 20 bliadhna, a' cluich air beulaibh phuncach air feadh na Roinn Erpa 's anns na Stitean. O chionn sia bliadhna thug iad a-mach clr seachd-irleach Carson? a thug a' Ghidhlig gu aire an t-saoghail punc son a' chiad turais. Tha iad a-nis air ais le LP sln a chaidh a sgrobhadh 's a chur an gnomh sa Ghidhlig. Gun nire. Ma tha eadar-theangachadh a dhth ort feumaidh tu dol dhan lrach-lin aca. Tha Ruairidh MacAilein, an seinneadair, ag rdh: "Tha cus Beurla ann an saoghal na Gidhlig agus tha sinn air son a bhith eadar-dhealaichte."

Tha na 14 rain trom agus air an iomall chruaidh de chel roc. Ach leis a' chlr seo tha Oi Polloi air crs' a thogail air tr r le cel nas binne 's le feallsanachd r. Chluich leithid Rapal aig Radio nan Gaidheal 's Vic Galloway air BBC Alba iad mar-th. Chanainn-sa gur e seo an clr as cirdeil don mhrshluagh a rinn iad gu ruige seo. Gu h-raid dhan igridh, leis am miann barrachd na an seann chel tradiseanta a gheibh sinn sa chumantas sa Ghidhlig.

Hide Ad
Hide Ad

Ma chluinnear diofar sa chel se na faclan, a tha eu-coltach ri clran eile 'nar cnan. Tha Union Jack - Thall is Cac a' stidheachadh sa bhad mar a ch iad cisean 'nar "Roghachd Aonaichte". Tha Bs dhan t-Siostam a' cur an aghaidh calpachais san ns tradiseanta punc. Is urrainn dhaibh a bhith aotrom cuideachd: ann an Ramalair Risgte tha iad a' toirt beachd air an duin' a thug ine sa phrosan air son an rathaid a ghabhail gun stiall aodaich air. Tha Polloi den bheachd gu bheil iad seo uile tighinn ri ndar nan Gaidheal. Ruairidh a-rithist: "Nuair smaoinicheas tu mu rudan mar Bhlr a' Bhrighe agus na Gaisgich ann an Ledhas tha fhios agad gun robh eachdraidh ionmholta aig na Gaidhil thar nan linntean ann a bhith seasamh an aghaidh ana-ceartais."

Tha Polloi air an rathad an-drsta fhin air feadh na h-Erpa eadar Catalunia agus Slobhenia. Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus blasad on chlr r aig www.myspace.com/oipolloialba.