Royal National Mod: Tuesday results

YESTERDAY’S results for the Royal National Mod held in Inverness.

Iris Macleod and Tawana Maranba, students from James Gillespie's High in Edinburgh, celebrate after winning the Under 13's Duets competition at The Royal National Mod in Inverness. Picture: Trevor Martin
Iris Macleod and Tawana Maranba, students from James Gillespie's High in Edinburgh, celebrate after winning the Under 13's Duets competition at The Royal National Mod in Inverness. Picture: Trevor Martin

ORAL (FLUENT SPEAKERS)

Poetry Recitation (16-18): 1. Sìm MacDhòmhnaill, Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig; 2. Christina Gorman, Pàislig; 3. Ally Weir, Àrd-sgoil Lochabair. (13-15): 1. Màiri Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 2. Annie Margaret Maclennan, Sgoil MhicNeacail; 3. Gillian Maclean, Sgoil MhicNeacail. (11-12): 1. Eòin Coinneach Cuimeanach, Bun-sgoil Gheàrrloch; 2. Cathal Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 3. Dòmhnall Lachlann Peutan, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich. (9-10): 1. Alison M Graham, Sgoil a’ Bhac; 2. Molly Nic an t-Sionnaich, Port Rìgh; 3. Beth Chaimbeul, Bun-sgoil Chille Mhoire. (7-8): 1. Amy MacRitchie, Bun-sgoil Lìonail; 2. Anndra Uisdean Cuimeanach, Bun-sgoil Gheàrrloch; 3. Ariana Pignatiello, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Rev Donald Stewart, Duntulm, Memorial Quaich (5-6): 1. Eoghann Caimbeul, Bun-sgoil Chille Mhoire; 2. Lucy M K Ralston, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 3. Emma Chaimbeul, Bun-sgoil Chille Mhoire.

Storytelling (11-12): 1. Marion MacCorquodale, Sgoil Lionacleit; 2. Ruairidh Gray, Sgoil Lionacleit; 3. Isla NicLeòid, Bun-sgoil Stafainn. (9-10): 1. Anndra Monk, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 2. Molly Nic an t-Sionnaich, Port Rìgh; 3. Erin NicIlìosa, Bun-sgoil Stafainn. (5-6): 1. Maria Monk, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 2. Seona Brown, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 3. Innes Begg.

Folk Tale (13-15): 1. Catriona Bain, Sgoil MhicNeacail; 2. John Alasdair Bain, Sgoil MhicNeacail. (9-10): 1. Cathal Callan, The High School of Glasgow; 2. Marion MacCorquodale, Sgoil Lionacleit; 3. Kathleen NicDhòmhnaill.

CHORAL (FLUENT SPEAKERS)

Two-part Harmony ‘Oban Times’ Challenge Trophy (13-18): 1. Sgoil MhicNeacail; 2. Sir E Scott School: 3. Sgoil Lionacleit. Mrs Hobbs Cup for Gaelic - Sgoil MhicNeacail Mrs Ann Grant of Laggan Memorial Trophy (under 13): 1. Còisir Bun-sgoil Taobh na Pàirce; 2. Bun-sgoil an Ath Leathainn; 3. Còisir Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis A

Advertisement

Hide Ad

Puirt-a-Beul Belle Campbell Trophy(13-18): 1. Sir E Scott School; 2. Sgoil MhicNeacail; 3. Sgoil Lionacleit. Mrs Schroder Cup(under 13): 1. Còisir Bun-sgoil Taobh na Pàirce; 2. Còisir Òg an Rubha; 3. Bun-sgoil Lìonail.

Unison Mrs Campbell Blair Trophy (13-18): 1. Sgoil MhicNeacail; 2. Sir E Scott School; 3. Sgoil Lionacleit. Angus M. Ross Trophy for Gaelic - Sgoil MhicNeacail. Rev Archie M. Beaton Trophy - Sgoil MhicNeacail. Heather K. Moore Cup for music - Sgoil MhicNeacail. Aberfoyle and District Branch Trophy (under 13): 1. Còisir Òg an Rubha; 2. Còisir Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis A; 3. Còisir Bun-sgoil Taobh na Pàirce.

VOCAL SOLOS (FLUENT SPEAKERS)

An Comunn Gaidhealach Silver Medal (Girls 13-15): 1. Catriona Bain, Sgoil MhicNeacail; 2. Màiri Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 3. Elizabeth MacKenzie, Bun-sgoil Lìonail. (11-12): 1. Rhiannan Kilpatrick, Bun-sgoil Chondobhrait; 2. Lili McShea, Bun-sgoil Taobh na Pàirce; 3. Eilidh Brown, Bun-sgoil an Ath Leathainn. Nancy Craik Memorial Trophy (9-10): 1. Faith Elson, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis; 2. Erin Anne MacLean, Bun-sgoil Lìonail; 3. Breda MacKinnon, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. An Comunn Gaidhealach Silver Medal (Boys 13-15): 1. John Alasdair Bain, Sgoil MhicNeacail; 2. Donald Barker, Àrd-sgoil a’ Chananaich; 3. Lewis Gibson, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. (11-12): 1. Lorne MacKenzie, Acadamaidh a’ Chananaich; 2. Iain MacCarmaig, Bun-sgoil Phortrìgh; 3. (equal) Dòmhnall Lachlann Peutan, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich, and Cathal Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu. Boys and Girls (7-8): 1. Ross MacLeòid, Bun-sgoil Stafainn; 2. Mhairi Mackenzie, Rionnagan Rois; 3. Shannon Marie MacLean, Bun-sgoil Lìonail. (5-6): 1. Eoghann Caimbeul, Bun-sgoil Chille Mhoire; 2. Tormod MacLeòid, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 3. Luke Johnson, Sir E Scott School.

Traditional Hugh and Rachel Morrison Taylor Trophy (Girls 16-18); 1. Mairi Maclennan, Sgoil MhicNeacail; 2. Isabelle Bain, Sgoil MhicNeacail; 3. Amy MacKay, Sir E Scott School. Neil MacLaine Cameron Memorial Trophy (Boys 16-18): 1. William Iain MacSween, Acadamaidh Braghad Albainn; 2. Sìm MacDhòhmhnaill, Ard-sgoil Sheumais Ghilleasbaig. Traditional Silver Medal (Girls 13-15): 1. Koren Murray Pickering, Sgoil MhicNeacail; 2. Màiri Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 3. Eilidh Jenkins, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Traditional Silver Medal (Boys 13-15): 1. Mìcheal Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 2. Duncan Carmichael, Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig; 3. Alex John Morrison, Sgoil MhicNeacail. Ann Kelly MacDonald Memorial Trophy - Mìcheal Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu. Girls (under 13): 1. Allison MacKay, Sgoil MhicNeacail; 2. Marion MacCorquodale, Sgoil Lionacleit; 3. (equal) Eilidh O’Donnell, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, and Isla NicLeòid, Bun-sgoil Stafainn. Boys (under 13): 1. Cathal Callan, Àrd-sgoil Ghlaschu; 2. Innes Scullion, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu; 3. Samuel MacAoidh, Sgoil MhicNeacail

VOCAL SOLOS (FLUENT and LEARNERS)

Advertisement

Hide Ad

Girls (16-18): 1. Shannon MacLean, Comunn Gàidhealach Mhuile; 2. Emma MacLeod, Sir E Scott School; 3. Isabelle Bain, Sgoil MhicNeacail. Boys (16-18): 1. Fergus Munro, Àrd-sgoil Lochabair; 2. Callum MhicNeacail, Sgoil MhicNeacail; 3. Peter AJ MacPherson, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis. Turriff Trophy for Gaelic - (equal) Emma MacLeod, Sir E Scott School, and Fergus Munro, Àrdsgoil Lochabair. Meryl Mae Stewart Memorial Trophy for music - Shannon MacLean, Comunn Gàidhealach Mhuile. Highland Society of London Trophy - (equal) Shannon MacLean, Comunn Gàidhealach Mhuile, and Fergus Munro, Àrd-sgoil Lochabair.

Precenting a Psalm Allan C. MacLeod Memorial Trophy (Under 19): 1. Rebekah MacLeod, Sir E Scott School; 2. Emma MacLeod, Sir E Scott School; 3. Isabelle Bain, Sgoil MhicNeacail. Jonathan MacDonald, Kilmuir, Trophy(under 13): 1. Gemma MacRitchie, Bun-sgoil Lìonail; 2. Isla NicLeòid, Bun-sgoil Stafainn; 3. Samuel MacAoidh, Sgoil MhicNeacail.

DUETS (FLUENT SPEAKERS)

(16-18): 1. Amy Shirkie & Isabelle Bain, Sgoil MhicNeacail; 2. Hannah Prill & Emma MacFarlane, Tairbeart, Loch Fìn; 3. (equal) Shannon MacLean & Bethan Sexton, Comunn Gàidhealach Mhuile, and Rachel MacRitchie & Kirsteen MacRitchie, Sgoil MhicNeacail. (13-15): 1. Alex John Morrison & Koren Pickering, Sgoil MhicNeacail; 2. Katie MacFarlane & Lewis Gibson, Còisir Òg na h-Eaglaise Brice; 3. Duncan MacLeod & Rona MacLeod, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhuthaich. David C B Maitland Trophy for Music - Alex John Morrison & Koren Pickering, Sgoil MhicNeacail. (under 13): 1. Iris MacLeod & Tawana Maramba, Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig; 2. Eilidh Lamb & Lili McShea, Bun-sgoil Taobh na Pàirce; 3. Peigi Barker & Eilidh O’ Donnell, Àrd-sgoil a’ Chananaich & Àrd-sgoil Rìoghail Inbhir Nis.