Goireasan ionnsachaidh air-loidhne ùr aig BBC Alba

THA sinn uile cleachdte ri stuthan ionnsachaidh a bhios luchd-teagaisg a' cruthachadh a dh' aona ghnothaich gus puingean sònraichte a shoilleireachadh, didactically contrived, mar a chanas iad. Tha cruaidh fheum air leasanan stèidhichte air eisimpleirean den chànan mar a tha e dha-rìribh ga chleachdadh; stuthan ionnsachaidh fìrinneach mar gum biodh.

Tha MG Alba is BBC Alba a-nis an dil stuthan ionnsachaidh a chruthachadh stidhichte air na prgraman bhaisteach litheil aca. Gheibhear na stuthan ra air lrach-ln an t-seanail, a' leantainn cleachdaidhean na companaidh telebhisein Cuimrich, SC4.

Mhinich rd-oifigear MG Alba, Dmhnall Caimbeul, na h-adhbharan air claibh a' ghluasaid seo.

Hide Ad

"San fharsaingeachd tha ionnsachadh a' tachairt nuair a fhreagras e air an neach agus ann an co-theacsa stuthan a tha bhaisteach. Tha gnithean phrgraman bhaisteach air BBC Alba – naidheachdan, aimsir, drma agus aithris – a bhiodh gu math freagarrach mar ghoireas airson oideachadh sa Ghidhlig aig gach re agus 's e ar rn gun tid againn thairis air ine cuid dhiubh a dheasachadh is fhoillseachadh far am faightear iad cho tric 's a tha an neach-ionnsachaidh gan iarraidh agus 's e sin goireas ionnsachaidh air-loidhne."

Tha MG Alba ag obair le Brd na Gidhlig is buidhnean eile air d sersa phrgraman is re cnain a fhreagras air fileantaich is luchd-ionnsachaidh agus tha BBC Alba a' sor chur ris an stras de ghoireasan ionnsachaidh a tha rim faighinn air-loidhne.

Tha an lrach r Bitesize ag amas air an fheadhainn a bhios a' suidhe deuchainnean Gidhlig aig re Choitcheann. Tha cuspairean air an tabhann ann an criomagan beaga agus tha taic ann le grmar. Chthear Bitesize aig www.bbc.co.uk/foghlam.

'S ann air clann-sgoile a tha air r thiseachadh sa bhun-sgoil a tha lrach Aon, Dh, Tr… ag amas. Bheir an lrach taic is cuideachadh do phrantan agus do thidsearan. Gheibhear tuilleadh fiosrachadh aig www.bbc.co.uk/aondhatri.

Saoil an tig an latha nuair a bhios eisimplirean de shr phrgraman ridio is TBh rim faighinn air DVD gus daoine a chuideachadh len cuid Gidhlig? Aig an re seo tha e nas fhasa is nas saoire lraich-ln a chruthachadh. Ach bhiodh filte agus fill mhr air leithid Mire ri Mr, Prgram Choinnich no An L air DVD, gu h-raidh nan robh leabhar inntinneach nan cois, ln fhiosrachaidh agus mhneachaidhean coltach ri Litir do Luchd Ionnsachaidh.