Bidh dà-chànanas a' cur maille air Alzheimer's

BIDH dà-chànanas a' cur maille air Alzheimer's. Sin aon de na co-dhùnaidhean a ràinig an t-Ollamh Ellen Bialystok, 62, a tha 'na profeasair saiceòlais aig Oilthigh York (Toronto) 's a ghléidh Duais Killam luach $100,000 son a cuid obrach ann an saidheans sòisealta.

Trth anns an obair aice, fhuair i gun robh diofar dhighean aig clann aon-chnanach agus dh-chnanach air cnan a thuigsinn. Dh'fhaighneachd i do chloinn aois 5-6 an robh na faclan seo gu grmadach ceart: "Tha bhlan a' fs air srnan." Cha robh na h-aon-chnanaich comasach air freagairt, cha chanadh iad ach: "Tha sin grach." Ach thuigeadh na d-chnanaich an diofar eadar cruth agus ciall. Chanadh iadsan: "Tha e grach, ach tha e gu grmadach ceart." Ann am faclan eile, bha iad comasach air obair air d n san inntinn aig an aon m.

An uair sin thisich Bialystok a' sgrdadh seann daoine. Lorg i an toiseach gun robh an tuigse aig d-chnanaich shlna na b' fherr na aig aon-chnanaich shlna. Stiir sin i gu na thachras ann an Alzheimer's – dhearbh an eachdraidh mheadaigeach aig 400 euslainteach gum bi an galar, gu cuibheasach, a' nochdadh aig d-chnanaich cig no sia bliadhna nas anmoiche na aig aon-chnanaich. Chan e nach bi Alzheimer's aig na d-chnanaich: chan eil ann ach gu bheil an eanchainn acasan nas comasaiche air diligeadh ris a' ghalar.

Hide Ad
Hide Ad

Gu dchasach, dh'fhaighnich an New York Times do Bhialystok an robh seo a' ciallachadh gu bheil "Fraingis na h-rdsgoile" 'na meadhan air Alzheimer's a chumail bhuat. "Duilich," fhreagair i, "chan eil. Cha dan d-chnanas feum sam bith dhut mur cleachd thu e fad na h-ine."