Search

Gàidhlig na Lasair: Clàr ceòl ùr - The Scotsman 1 Dam 2006 ... 'Se taghadh de òrain roc cruaidh bho dhiofar chòmhlan a th' ann an Gàidhlig na
Lasair. Thathas a' cruinneachadh puirt bho cheithir chòmhlan roc Gàidhlig a tha
a' cluich ann an diofar dhùthaich, agus aon seann òran bho na 80an.
An Colbh Gàidhlig - The Scotsman 28 Dub 2003 ... MA BHEIR na daoine beaga uaine a tha am Beagle a' sireadh sùil air an
nàbaidhean air an Talamh 'sionghantach mar nach saoil iad nach eil cinneach
sam bith cho measail air àm na Nollaig ri na Leodhasaich. Ann an cuid de
sràidean chì thu daoine a' farpais co aca a chleachdas as mó de dhealain son ...
Cor na Gàidhlig ga sheasamh le Swinney aig Mòd nan Eilean Siar ...
22 Dam 2016 ... Thill am Mòd Nàiseanta Rìoghail do dh'Innse Gall le brag agus Iain MacLeòid,
Ceann Suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich a' sireadh inbhe UNESCO airson
cultar na Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar. Ma thig seo gu buil idir, 's e ceist eile
a tha sin, ach bha e math gun robh amas àrd aig an Leòdach, ...
Gaelic: Gàidhlig ann an Eilean Chola - The Scotsman
13 Dam 2012 ... Ann am Brìgh nam Facal tha “Gàidhealtachd” air a mìneachadh mar “Earrann na
h-Albann far am bruidhnear Gàidhlig”. Agus tha a choltas air Eilean Chola a bhith
'na Ghaidhealtachd. Nuair a ghabh mi cuairt timcheall air, chuir na seallaidhean
a chunnaic mi àitean sna h-Eileanan an-Iar 'nam chuimhne.
Eaglais Shaor am beachd cur as dha comanachadh Gàidhlig - The ... 5 Fao 2008 ... MA bha ministearanr iaghaltaisis ceannardan nam buidheann Gàidhl iga'
smaoineachadh nach robh càil aca ri dhèanamh ach briathran dòchasach a
thoirt seachad is bruidhinn ma dheidhinn fàs, tha ministearaneaglais is luchd-
dreuchd nan coithional air cuspair smaoineachaidh a thoirt dhaibh.
Author -
We hate to break it to you, but Scottish bank notes are not, nor ever have never
been, legal tender. Financial 32. Video: Ten Gaelic phrases you can use every
day. Is fheàrr Gàidhlig bhriste na Gàidhlig sa chiste. Lifestyle 11. Fans don't think
much of Kezia's contribution to the show. Video: Twitter reacts to Kezia Dugdale
on ...
Boinne ann am beul na gaoithe 05/11/2011 - The Scotsman 5 Sam 2011 ... Bha Bòrd na Gàidhlig an sàs ann, agus thuirt Microsoft gum faodadh iad
tionndaidhean Gàidhlig de na prògraman iomlan a dhèanamh anns an ùine a
tha romhainn – nam biodh cosgaisean reusanta ann. • THÉID dà bhàt'-aisig ùr a
thogail am Port Ghlaschu air son Stòras Mara Cailleannach.
Brian Wilson: Crunch time now for BBC Alba, a Scottish success story
20 Feb 2017 ... The balance (initially £4 million) came (in kind) from the BBC who formed a
partnership with the Gaelic broadcasting agency – Seirbheis nam Meadhanan
Gaidhlig (MG ALBA)– the first joint venture the BBC had entered into. It was a
formula which got the channel going but subsequently proved difficult to ...
Video: Ten Gaelic phrases you can use every day - The Scotsman
28 Nov 2017 ... Is fheàrr Gàidhlig bhriste na Gàidhlig sa chiste. On November 30, the Scottish
Parliament will be hosting a number of Gaelic pop-up facilities to help you brush
up on your conversational Gaelic. A pop-up stall in the main hall will be erected
charged to give you a crash course in the native Scottish language ...
£20k campaign produces one extra Gaelic teacher - The Scotsman 13 Dec 2013 ... Bòrd na Gàidhlig chief executive John Angus MacKay said: “Bòrd na Gàidhlig
does not register teachers, we encourage and support them. It takes years to train
teachers, pass them through the probationary system and secure registration. In
the meantime, older teachers retire. “There is a significant ...
How an island idyll turned sour - The Scotsman 26 Jun 2003 ... From the deck of the MV Sheerwater, the bank of white rubble stretches out
towards the day-trippers at the end of their eight-mile crossing. The drone of
engines from bulldozers and trucks on the stone causeway drifts across the bay,
drowning out the call of the seabirds riding the wind currents around the ...
Inverness Gaelic school head quits after 8 months - The Scotsman 3 Jul 2014 ... Also, Bord na Gaidhlig, the agency responsible for improving Gaelic, has said it
would like to see every Gaelic school run by Gaelic speakers, but that was not
always possible. Councillor Alasdair Christie, chairman of the council's adult and
children's services committee, said there was “no evidence” the ...
Growth of Gaelic education hailed a success - The Scotsman
8 Jul 2014 ... THE growth of Gaelic education throughout Scotland in the last year has been
hailed a success by the language's national body – despite a continuing decline
in its historic heartland of the Western Isles. Bòrd na Gàidhlig's annual report for
2013/14 highlights a rise in numbers seeking to be educated in the ...
Plan to teach Gaelic in every Scots primary school - The Scotsman
2 Aug 2013 ... John Angus MacKay, chief executive of Bord na Gaidhlig, said its National Gaelic
Language Plan had identified the need to have 800 children entering Gaelic-
medium education by 2017. He said: “For this to be achieved, there is a need to
strengthen the infrastructure of Gaelic education and learning ...
1 2 3 4 5 6 7 8