Sùil air a' cheud chlàr aig Mill Mill a h-Uile Rud

THA Mill a h-Uile Rud, còmhlan punc Gàidhlig ann an Seattle air a bhi trang am bliadhna. A bharrachd air turas 3,000 mìle, a thug iad gu Los Angeles, tha iad air a' cheud chlàr a chuir a mach, gheibhear anns na Stàitean e agus an còmhlan a' feuchainn ri companaidh sgaoilidh fhaighinn dhith anns an Roinn-Eòrpa.

Is math as fhiach isdeachd ris. Ach seo rabhadh: chan e Calum Ceannadach a tha seo air chor sam bith. Tha an cel seo gad bhualadh. Tha e luath, tha e cruaidh, agus tha e lidir. Seo cel far a bheil na freumhaichean punc nas treise seach na freumhaichean Gaidhealach. Seo punc, sgioba a tha ln faireachdainn, le cel a tha a' seachnadh gleansa a' ghnomhachais.

Tha sia rain air a' chlr, agus chualas a' cheud fhear mar-th ann an Alba air Radio nan Gaidheal. Sin, 'D Mu Dheidhinn' 'siad a' cheud ran agus a' chigeamh ran 'Mill a h-Uile Rud' an fheadhainn as fherr air a' chlr. Chan eil sin ag rdh gu bheil an fheadhainn eile lag, ach dreach gu bheil na dh as fherr am measg na h-rain ra Gidhlig as fherr a chula mise ann an ine mhr. Ged a tha barrachd ciil Ghidhlig ri fhaighinn a nis, 'se faireachainn air leth a th'ann a bhi ag isdeachd ri cel r nad chnain fhin, gu h-raid agus iad a’ feuchainn ns nach cluinnear gu tric am measg nan Gaidheal.

Gu fortanach, tha Mill a h-Uile Rud air a' mhearachd cumanta a sheachnadh far am bheil cmhlain-ciil a' smaoineachadh gun fheum iad gach diog de chlr 74 mionaid a lonadh.

'Se a tha a' tachairt gu bitheanta gu bheil ceithear rain as fhiach aig a' char as m, agus chan fhiach an fheadhainn eile. Chan eil air a' chlr seo ach sia puirt, ach chan eil gin dhiubh nach fhiach. 'Se seo fuaim cmhlan nach eil buileach abaich fhathast. Chrdadh e riumsa a bhi a' cluinntinn rud bhuapa nach biodh buileach cho luath neo cho cruaidh gus dearbhadh gu bheil iad comasach air fuaimean eile a chuir a mach.

Coltach ri iomadh cmhlan punc eile, tha e follaiseach gu bheil an fheadhainn seo a’ feuchainn ri uamhas a chuir air daoine le cuid de na cuspairean is facail a thathas a’ cur dha na h-rain aca. ‘Se na h-ainmean a th’air cuid de na h-rain eile, ‘Sprr nad Thin E’ agus ‘Feis-Feise’.

Tha aon de na h-rain a’ bruidhinn mu dheidhinn drugaichean. Tha ine bho shaoileadh daoine dad sam bith mu dheidhinn cuspairean mar sin ann am port Bheurla.

Chan ann tric a chluinnear an leithid ann an cnan nan naomh is nam bard. Ach tha fios gu bheil an leithid a’ dol air adhart anns na sgrean againn. Chan eil cil a mhath dhuinn feuchainn ri bhi a’ smaoineachadh gu bheil sinn ann an saoghal nach eil an diugh idir ann.

Anns na linntean a chaidh seachad dh’fhs iad ainmeil a bha seinn mu dheidhinn cisean mar a bha iad an ite a bhi a’ feuchainn ri rdh gun robh cisean ceart gu ler a dh’aindeoin is gun robh an saoghal aca ga spionadh as a’ chile.

Dreach mar cmhlain punc anns an fharsuingeachd, cluinnear trr fearg air a’ chlr seo. Thathas a’ bruidhinn mu dheidhinn praid a bhi anns na sridean, a bheil feum ann an obair, d tha e a’ ciallachadh a bhi a’ deanamh rud anns an t-saoghal seo co-dhi.

Tha fios gur e cel a th’ann, tha fios gur e punc a th’ann, tha fios gu bheil e a’ crdadh ri Gaidheil ga. Ach ‘se a’ cheist an e pirt de’n dualchas Gaidhealach a th’ann an rud a rinneadh anns na Stitean Aonaichte ged a thathas a’ cleachdadh ar cnan?

Saoilidh mise gur e pirt de’n dualchas a bhios ann fhathast. Bha sinn a riamh beagan na b’ eadar-dhealaichte nar measg fhin na bha feadhainn againn son gabhail ris. Tha linntinn bho bha Gaidheil a rugadh ann an coilltean an iar a’ deanamh brdachd ann an cainnt a bhuineadh do dhthaich nach iad fhin neo am prantan a riamh.

Cha do thogadh Eduard Dwelly le Gidhlig, ach abair gun do rinn e feum dha aobhar nan Gaidheal.

Agus chan e a mhin an t-eadar-lon a bheir oirnn faighneachd a rithist d dreach a th’ann an coimhearnsachd na Gidhlig. Bha siubhail, ceanglaichean samhail am fn, agus atharraichean nar digh-beatha a’ ciallachadh mus robh guth air post-d gu faodadh Gaidheil a bhi ann an coimhearsnachd Gaidhealach ged nach biodh iad a’ fuireach am measg muinntirr an cnan fhin.

Tha na h-aon rudan a tha a’ ciallachadh gu bheil Gaidheil nan Eilean Siar a’ faireachdainn nas fhaisge air Gaidheil Inbhir-Nis, Glaschu, is Dn-Eideann, cuideachd a’ ciallachadh gu bheil sinn a’ faighinn na h-uidhir de’n chel Ghidhlig againn as na Stitean Aonaichte.

Tha saoghal an l an diugh air cron gu ler a dheanamh oirnn tha cho math dhuinn buannachd fhaighinn as.

Gaelic Punk: Review of Cerr (Wrong), the first album by Mill a h-Uile Rud (Destroy Everything)

Seattle's Gaelic punk group, Mill a h-Uile Rud, have been busy in recent months. In addition to their 3,000 mile tour, which took them as far as Los Angeles, the group have also brought out their first album. It can be bought in the United States, but Scots wanting to buy it in this country must wait while the band finds a European distributor.

It is a good listen. But the Gaelic listener should be warned, this is not Calum Kennedy. This music hits you. It is fast-paced, it is loud, and it is strong stuff. This is music where the punk roots are more obvious than the Gaelic origins. It is original punk, a group which is full of feeling, while shunning the polish of the music industry.

This album contains six tracks, and one has already been broadcast on BBC Gaelic Radio. That song, 'What About It?' which is the first on the album, and the fifth song 'Destroy Everything' are the best on the album. Although the rest are impressive, these two stand out as some of the best new Gaelic music I have heard in a long time. Although more Gaelic music is now available on the market, it is still an uplifting feeling to hear new music in your own language, especially when they are trying out a new style which is seldom heard in the Gaelic world.

Fortunately, the band have managed to avoid that mistake which is all too common in modern music, of believing that they have a duty to fill each last second of the 74-minutes on a CD. The common response to the dilemma is to put about four decent songs on an album and then filling the rest of the disc with rubbish. Of the six songs on this disc, none feels like a filler. But this is sound of a band which has not quite matured in its sound and style yet. I would like to hear something which might not be quite so fast or frantic in order to show that they are capable of weaving other kinds of sounds into their music.

Like many other punk groups, it is obvious that this band intends to shock with its choice of subjects and the words they insert into the songs. Names for the songs include 'Stick it up your A**e' and 'Sex Festival'. Another song talks about drugs. It has been some time since anyone would raise an eyebrow over such subjects featuring in an English-language song. But in the language of the saints and the bards, these subjects are a lot less common.

But we all know that these things go on in the traditional Gaelic areas. There is no point in believing that we still remain in a cosy little world which has gone for ever. In the history of Gaelic poetry and song, those who made a name for themselves were those who sang about things as they were, instead of pretending that things were somehow fine while their worlds were falling apart.

Like many other punk groups, there is anger in this album. They sing about rioting in the streets, questioning whether there is any point in employment, and wondering what it means to achieve anything in this world.

We know it is music. We know it is punk. We know that young Gaels in Scotland like listening to it. The question has to be whether something made in the United States is part of our heritage and culture even if it makes use of the language.

For my part, I believe that it will become a part of the culture. There was always a lot more diversity among the Gaels than some of us were willing to admit. For some centuries now Gaels in North America have written poetry and song in a language which belonged to a land which neither they nor their parents had ever seen.

Edward Dwelly [English-born Gaelic lexicographer and learner of the language] was not brought up with the language, but there can be no doubt that he had a lasting and positive impact on the Gaelic cause.

There is more to this than the internet, but recently Gaels have begun to question what the whole meaning of the term Gaelic Community means. Better travel, communications such as the telephone, and changes in our way of life meant that even before the advent of e-mail Gaels could feel part of the Gaelic Community even though they no longer lived among speakers of their own language.. The same forces which bring the Gaels of the Western Isles close to those of Inverness, Glasgow and Edinburgh also enable us to receive some of our new Gaelic music from the USA. The modern world has done enough to damage the Gaelic language, it is about time we got some benefit out of it.