Punk Gàidhlig nach eil idir dona

CHA chreideadh tu cho farsaing ’s a tha taghadh nan clàran air a’ mhìos sa - bho puing (punk) gu pìobaireachd. Dearbhadh, ma tha dearbhadh a dhìth, gu bheil a’ Ghàidhlig beò agus a’ breabadaich.

Tha trr breabadaich ann an Cerr, an clr aig cmhlan g Seattle, Mill a h-Uile Rud (www.millahuilerud.com). Tha iad ag ionnsachadh na Gidhlig, ’s air sgth ’s nach robh cmhlan "puing" Gidhlig ann mar-th, chuir iad fear air digh. Chan e elaiche mr a th’ annamsa a thaobh puing, ach chanainn nach eil an clr idir dona. Sann gl dhna a tha e, ge-t. Chan inns mi dhut na tha iad a’ moladh gun dan thu le curran. Cha ghabh na faclan a thuigsinn gu furasda gun an leughadh, ach tha sin gu math cumanta le puing. Mar tha iad fhin ag rdh, ann an Gidhlig: "Is math dh’fhaodte gun saoil thu, ‘Uill, tha rc-puing ceart gu ler, ach b’ fherr leamsa hip hop sa Ghidhlig, techno sa Ghidhlig, tonn r sa Ghidhlig, etc. Cuin a nochdas iadsan?’ Na bi mar sin! Na fuirich ris a’ ghnomhachas chiil. Dan e air do cheann fhin. Cuir cmhlan air chois, cuir turas air digh, clraich clr, agus rc a-mach!"

Se na boireannaich a tha a’ "rcadh" air Scottish Women, a rinn Greentrax s a’ chuairt a thug iad ann an 2002. Ged a tha trr sheinneadairean lidir air, tha na h-rain Ghallda nas fherr na na h-rain Ghaidhealach. Is dcha gur e as coireach g’eil na Gaidhil comasach air a’ Bheurla a sheinn cmhla ri cch, ach nach eil e ag obair cho math an rathad eile. No is dcha nach eil cel Gidhlig cho ndarra ann an suidheachadh cisireil (tha fios nach tid sibh uile leam a thaobh sin).

Ach tha rain lainn ri’n cluinntinn a dh’ainneoin sin. Gu snraichte an guth treun aig Sle Stibhart, na co-sheirmean duaichnidh anns an Slave’s Lament, agus Leabaidh Naoimh Aula aig na tr peathraichean NicCoinnich (www.greentrax.com).

Se "puing gu pobaireachd" a thuirt mi, agus sin a gheibh thu. Tha Hamish Moore fichead bliadhna a’ danamh poban ’s a-nis gu bheil a mhac Fin air preantasachd seachd bliadhna a dhanamh cmh’ ris, tha esan a’ dol ’na ln chompanach sa ghnomhachas an Dn Chailleann. Gus seo a chomharrachadh chaidh consart snraichte a chlradh ann am Baile Chloichrich an-uiridh, le dusan pobaire a’ cluich poban a rinn Hamish agus Fin. Bhon phob bhig chun na pob mhir, tha iad uile ann, agus bho Ailean agus Iain Dmhnallach gu Gordon Duncan, tha iadsan uil’ ann cuideachd.

Tha Anna Mhoireach air a’ chlr seo cho math ri Scottish Women, ach seo far a bheil cothrom aice rudeigin for Ghaidhealach a dhanamh - tha i a’ cluich na pob bhig ’s a’ seinn aig an aon m. Fuirich gu’n cluinn thu A’ Bhriogais Uallach - abair psadh thlantan snraichte (The Piper & The Maker, www.greentrax.com).

A-nis gu na tha tachairt. A-nochd fhathast (27 Lnasdal) chithear Blazin Fiddles aig "Oran Mhor" ann an Glaschu, ’s an ath-oidhch’ ann an Talla Bhreadhaig an eilean Arainn (www.blazin-fiddles.co.uk). Bidh iad anns a’ Ghearasdan ’s ann an Dn Omhain aig toiseach na Sultain, ’s bu ghlan a b’ fhiach am faicinn. Bha m sgoinneil agam nuair a chunnaic mi iad cola-deug air ais.

Cuideachd a-nochd tha Dougie MacLean ann an Talla Bhun Easain (01688 302211), ’s Diar-Daoin sa tighinn san Lanntair (01851 703307). Cha mhr nach eil Fis Dhn ideann ullamh, ach tha td’ agad fhathast consart snraichte fhaicinn a-maireach (Di-Sathairne) aig a’ Hub - Art MacCormaig, Miri Anna NicUalraig, Stuart Liddel ’s Iain Dmhnallach le "From Battle Lines to Bar Lines: Skye" (0131 473 2000).

San Eilean fhin bidh Celtic Chaos, air 10 agus 11 Sultain, a’ toirt cmhla Iseabail NicAsgaill, Cliar, Dr Aonghas Dmhnallach, Rona Lightfoot ’s trr eile (www.skyemusic.org). Ma tha thu ro fhad air falbh tha Celraidh ri fhaicinn air 11 Sultain aig an Eden Court an Inbhir Nis. Bidh igridh Fis Rois a’ cluich cmhla ris na curaidhean aca, leithid Karen NicMhathain agus Aonghas Grannd (01462 234234).

Bidh Phil Coinneagan agus Aly Bain aig an Lanntair air 15 Sultain gus an clr r Best Of a chur air adhart (01851 703 307). ’S a’ tilleadh dhan Eilean Sgitheanach, bidh Mrtainn Mac an t-Saoir ’s Ailean Dmhnallach a’ cumail bth-obrach sgeulachdan agus rain air 17 Sultain - 01478 614001.