Gaelic: Far am faigh thu craiteachan dust òir air do chappuccino

Share this article
0
Have your say

Creid e neo na creid, bha uair ann, nuair a bha mi na b’ òige ’s dìreach air ùr thòiseachadh a’ siubhal leam fhìn, a bhithinn a’ seachnadh sàmhchair agus snas anns na h-àitean fuirich a bhith­inn a’ taghadh.

Cha b’ ann dìr­each air sgàth cion airgid ach cuid­eachd air son a bhith ’nam neach-siubhail ceart, eachtrann­ach. Is iomadach uair a chaidil mi air ùrlar no ann an suain-lann le 30 eile. Ach mar as sine a tha mi a’ fàs, sann as cudromaiche dhomh a tha comhartachd, cadal agus sòghalachd. Leis a-sin, air turas gu Dubai o chionn ghoirid, chaidh mi a dh’fhuireach do dh’aon de na taighean-òsta as snasaile, as sòghaile ’s as ainmeile a th’ ann – am Burj Al Arab (www.jumeirah.com).

Fhuair mi tagsaidh thuige bho mheadhan Dubai agus bho astar math air falbh bhuaithe, bha e follaiseach mar-thà gur e taigh-òsta sònraichte fhèin a th’ ann. Tha e air fear de na taighean-òsta as àirde san t-saoghal. Tha e coltach ri seòl mòr geal, ’s e air a thogail air eilean beag fuadain dha fhèin, ’na laighe mu 280 meatair a-mach anns a’ Chamas Pheirsianach.

Daonnan leis na taighean-òsta as snasaile, a’ cheist a th’ aig
daoine se cò na rionnagan a dh’fhuirich annta. Bho dh’fhos­gail e ann an 1999, seall na h-ainmean mòra a tha air an ceann a chur ri ge b’e dè chluasag a
thagh iad bhon 25 a th’ air clàr-cluasaige a’ Bhurj – leithid
Claudia Schiffer, Michael Jackson, Richard Branson, Bill Clinton, Nelson Mandela, Banrigh Rania na h-Iòrdaine, Righ Abdullah na h-Iòrdaine, Sultan Hassan Bhrunei, agus mar sin air adhart.

Bidh daoine den t-seòrsa an dùil, agus cleachdte, ri sàr sàr sheirbheis, ach fiùs leis a-sin, bidh luchd-obrach an taigh-òsta ag amas air a dhol tarsainn air barr dhùilean gach aoigh a’ Bhurj – ge b’e cò iad, no dè cho àrd no ìosal ’s a tha na dearbh dhùilean. Tha e doirbh sin a mhìneachadh, oir se faireachd­ainn a th’ ann, ach mar eis­impleir, dh’òrdaich mi cappu­ccino nuair a ràinig mi ’s thàinig e air a chòmhdachadh le rud gleansach air a bhàrr. Dh’fhaigh­nich mi don neach-frithealaidh dè bh’ ann, agus gun rud mòr sam bith a dhèanamh dheth, fhreagair i gur e bh’ ann ach crait­eachan de dhust òir 24 carat!

Dust òir! Smaoinich thusa!

A’ tionndadh gu na seòm­raichean cadail, uill chan eil càil cho cumanta ri “seòmraichean cadail” aig a’ Bhurj – se suites a th’ aca. Agus tha iad do-chreid­sinneach. Fhuair mi fear den fheadhainn as lugha aca. Bha e thairis air dà làr, le staidhrichean snìomhach suas dhan t-seòmar-chadail, ’s e air a sgeadachadh le àirneis agus gleans Versace cho dathach ’s gum biodh tu uair­eannan a’ faireachdainn mar gun robh thu beò ann am bogha­-froise!

Bha an seòmar suidhe cha mhòr mòr gu leòr gus geama ball-coise a chluich ann, ’s bha an fhras ’s an jacuzzi san t-seomar-bheag mòr gu leòr gus na sgiobaidhean a ghabhail as dèidh a’ gheama! As dèidh còig mionaidean de ruith suas agus sìos na staidhre, ’s de leum air an leabaidh shàr-rìoghail, bha glag aig an doras agus cò bh’ ann
ach am buidealair agam gus a’ mhàileid agam fhalmhachadh agus m’ aodach a phasgadh!

Nise, leis cho tric ’s a tha mi ga dhèanamh, is cianail beag orm pacaigeadh, agus nach tàinig Boris bochd air ais gus a’ mhàileid a lìonadh mus do dh’fhalbh mi an ath latha. Thuirt e gun robh e ann gus rud sam bith a dh’iarrainn air a dheanamh dhomh. Thuirt mi ris dìr­each anns an dol seachad gun còrdadh G agus T rium, agus nach tàinig e air ais an ceann mu thrì mionaidean le taghadh de G agus T-aichean agus blasadan bìdh á Dubai.

An-diugh, tha mi a’ sgrìobh­adh seo agus cuideachd ag ullachadh son falbh air turas eile. Tha a’ mhàileid ghrànda sin a’ tarraing asam thall anns an ois­ean. Tha am Burj air mo mhill­eadh gu ìre cho cianail ’s gu bheil pacaigeadh tòrr nas dorra na bha e riamh, agus tha fhios gum bi gu bràth tuilleadh ás aonais Boris am buidealair!