Dh’fhalbh na breabadairean, dh’fhalbh a’ chuibheall-snìomh, ach tha clòimh a’ tilleadh sna h-eileanan co-dhiù

Share this article
0
Have your say

NUAIR a bha mi ’nam òganach bha airgead gann, ach bha prìs reusanta air clòimh, agus gheibhte na phàigheadh màl na bliadhna.

An sin nochd na h-aodaichean fuadain mar rayon agus nylon. Ach tha prògram inntinneach air a bhith air BBC Alba a’ sealltainn mar a tha clòimh, a bha cho fada a-mach ás an fhasan, ag ath-nuadhachadh.

Sann á Leòdhas a tha an dealbhaiche iomraiteach Sandra Mhoireach. Tha i ag ràdh gur toigh leatha clòimh, oir tha blàths innte nach fhaighear ann an sìoda no nylon. Faodar cumadh a thoirt oirre oir tha i sùbailte. Tha clò an latha an-diugh mìn, bog, agus chan eil e cho tachasach ’s a bha e.

Ann an Uibhist a-Tuath, chan eil cho fada bhon a bha cuibheall-snìomh anns gach dachaigh ’s a bhiodh gach boireannach a’ càrdadh ’s a’ snìomh ’s a’ fighe. Dh’fhalbh sin ach a-nise chaidh muileann, ris am faod croitearan an cuid clòimhe a reic, fhosgladh ann an Griomasaigh. Á clòimh nan eilean thig snàth a dh’fhaodas iad a reic air feadh na dùthcha. Far an robh còrr agus dusan breabadair chan eil air fhàgail ach aonan, Lachlann Dòmhnallach, ach tha 20 pàtaran aige, air an ainmeachadh as dèidh eileanan mar Rònaigh agus Bhàlaigh.

Tha an aon rud a’ tachairt ann an Leòdhas ’s na Hearadh. Ann an Nis tha Alison NicLeòid a’ cur dathan na h-àrainneachd, na mòintich ’s na traghad gu feum. San Taobh Tuath tha croit aig Rebecca Hutton, a tha dol a chur clòimh nan caoraich aice sìos gu Griomasaigh ’s a dheasachadh clò leis an t-snàth a gheibh i air ais. ’S ann an Scalpaigh tha Sheila Roderick, ban-Shasannach, a’ teagasg snìomh.