Òrain – agus 'Canntaireachd'

Share this article

Glè thric, cha bhi clàraidhean beò air CD buileach cho math ri feadhainn a thogadh ann an stiùidio, far a bheil cothroman ann mòran a leasachadh. Tha an CD ùr aig Julie Fowlis Live at Perthshire Amber (MACH 002) a' dearbhadh, ge-tà, gu bheil feadhainn ann as urrainn clàraidhean air leth math a dhèanamh le sluagh mòr mu'n coinneamh.

Tha an suidheachadh a' leigeil le Julie a bhith dearbhadh cho for chomasach 's a tha i, chan ann dreach mar sheinneadair 's mar neach-ciil, ach mar neach a rannsaicheas rain agus cel, agus a chuireas iad ri chile ann an digh a bhios tarraingeach do luchd isteachd gun Ghidhlig.

Bidh mran elach air na h-rain Ghidhlig o chlraidhean a rinn Julie cheana. 'Nam measg tha ganaich ir a Rinn m' Fhgail, A Chatron' g agus Hg air a' Bhonaid Mhir. Tha an CD a' tiseachadh le H Bha Mi, H Bha Mi air a sheinn s aonais taic. Se deagh thaghadh a th' ann oir tha e leigeil le daoine cluinntinn anns a' bhad cho soilleir ridh 's a tha an guth aig Julie.

Tha blths agus faireachdainn anns an t-seinn am pailteas. Tha grunn de phosan far an cluinnear an luchd ciil a-mhin 's tha iad math da-rribh. Tha an CD a' crochnachadh le Pabay Mr air a ghabhail ann am Beurla agus Gidhlig le Julie agus Dougie MacIllEathain. Se croch mhath a th' ann air deagh CD, agus cluinnear aig an deireadh mar a chrd an cel ris na bha an lthair. Crdaidh e ribhse cuideachd.

Choisinn Chris Wright agus Lucy Pringle duais Danny Kyle aig Fis Celtic Connections ann an 2009. Se The Speaking Heart a thug iad air a' chiad CD aca, a nochd o chionn ghoirid, air a bheil rain air leth inntinneach, cha mhr uile ann an Albais. Tha e a' tiseachadh le Rose Song, ran Nirribhidh a dh'eadar-theangaich Steve Byrne. Cluinnear an sin cho math 's a tha an guth aig Lucy, 's mar a tha alt aice air sgeul innse ann an ran, le tuigse agus faireachdainn. Tha Chris a' seinn ann an co-sheirm cmhla rithe sa cheathramh mu dheireadh, 's tha an d ghuth a' freagairt air a-chile gu h-lainn.

Se Chris am promh sheinneadair ann an Lady Maisry anns a bheil sgeul gu math brideil. Se ran gu math fada a th' ann - crr agus sia mionaidean gu leth - ach tha an sgeul air innse cho ealanta san t-seinn aig Chris gu bheil e a' glacadh 's a' cumail aire an neach isteachd gu tur.

Tha a' chuid as motha dhen chel-taic air a chluichd le Chris fhin, air gitran, rgan-beil, banjo, cittern, bogsa-shruti agus piana, agus tha an taic for thuigseach air brgh nan ran. Cha chluinnear uair sam bith gu bheil e gabhail thairis air an t-seinn. Tha aon ran air a ghabhail s aonais taic, Fisherman's Wife le Eghainn (Ewan) MacColla, a th' air a sheinn le Lucy.Tha an digh anns an do ghabh i e for chumhachdach agus dridhteach.

Tha grunn de dh'rain aotrom air The Speaking Heart, leithid The Auld Woman o Kelso o Lucy, agus Wilsy and Nancy far a bheil i fhin agus Chris a' seinn car mu char. Se an t-aon fhonn ri Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhir a th' air an ran seo, agus tha e gu math togarrach. Se CD air leth math a tha seo, o'n ionnsaichear mran mun bheartas de dh'rain shean agus r a tha ri'm faighinn ann an Albais. Gabhar fhaighinn o www.pringlewright.com.

Se clann eadar 13 agus 17 a th' anns a' chmhlan Canntaireachd, a tha dreach air CD r, Canntaireachd, a dhanamh le cruinneachadh inntinneach de dh'rain o iomadh linn. Se muinntir a' chmhlain fhin a chruthaich a dh dhiubh, A Hug-a, a Hug-a agus Coinneach Odhar. Tha na seinneadairean uile sgoiltean mu Inbhir Nis, agus tha muinntir na sgre gl elach air an cluinntinn aig cuirmean.

Chan eil e furasta san fharsaingeachd a bhith toirt air deugairean seinn sa Ghidhlig. Mar sin tha e 'na thlachd a bhith a' cluinntinn cho mr 's a tha e a' crdadh ri muinntir Canntaireachd, mar chluinnear gu soilleir anns an ran Ial, Ial, Ial Ial mar eisimpleir. Tha beagan de chel-taic aig a' chmhlan, a tha cur ris an t-seinn gu mr. Ach se an rud a tha a' gan snrachadh an t-alt a th' aca air iomadh sersa rain a sheinn gu bragha ann an co-sheirm. Tha na tlantan aig Eilidh NicCoinnich follaiseach an sin, agus cluinnear gun do rinneadh mran de dheagh obair dheasachaidh.

Bu chir dhaibh smaoineachadh s r mun ran-luaidh Mairead nan Cuiread, ge-t. Tha mearachdan sna faclan, "horainn" an ite "horann", agus "stid" an ite "steud" mar eisimpleir, agus ged a tha a' bhuille cunbhalach, tha e uair agus uair a' dol air na lididhean cerr. Tha rain-luaidh (agus puirt) eadar-dhealaichte o rain eile anns an digh a bhios na faclan a' dol leis na fuinn, agus ma bhristear na riaghailtean a bhuineas dhaibh, bidh na mearachdan a' tarraing aire neach sam bith a tha elach air rain dhen t-sersa. Tha iad furasta an cur ceart, agus is math a b' fhiach do Channtaireachd sin a dhanamh, oir tha mran air an CD a tha sr airidh air a mholadh.

chaidh an Iapn a bhualadh an-d leis a' chrith-thalmhainn a bu mhotha bho chionn iomadh bliadhna. Chaidh cala baile Sendai a sgrios le tsunami.

Tha Hilary Clinton a' cur an teagamh gum bi sn adhair toirmisgte 'na bhacadh do Kadhafi ionnsaighean a thoirt air reubaltaich taobh an-ear Libia. Tha cuid am beachd gum faigh feachdan Kadhafi lmh an uachdar air reubaltaich ri thde. Theich crr agus 250,000 duine bho thisich a' chmhstri.

thinig air itealan FlyBe tilleadh a Ghlaschu air sgth beum teicnigeach a thachair goirid mun robh e gu bhith a' laighe aig Sternabhagh.

Bheir an t-Oll.

Ridseard Cox raid phoblach ann an Gidhlig air ainmean bailtean Ledhais ann an Sabhal Mr Ostaig air Di-Luain 14 Mrt aig 4.30 f.

ann an Afghanistan mharbh feachdan NATO seann duine a bha cirdeach do Hamid Karzai, ceann-suidhe na dthcha. Thog Mgr Karzai a ghuth an aghaidh NATO bho chionn ghoirid a thaobh na h-uimhir de shobhaltaich a chaill am beatha air sgth ionnsaighean bho na feachdan cine san dthaich.

bidh bunsgoil Stafainn 'na sgoil Ghidhlig le aonad Beurla bhon Lnastal am-bliadhna. Ach tha prantan ag rdh gum bi inbhe na Gidhlig san sgoil air a lagachadh nas miosa na tha i an-drsta ma chailleas iad aon den dithis thidsearan Gidhlig le gearraidhean na Comhairle.

Tha dil gum bi mu 10,000 duine ag iomairt an aghaidh gearraidhean an Riaghaltais air sridean Sheffield fhad 's a bhios co-labhairt nan Libearalach Deamocratach a' gabhail ite aig an deireadh-seachdain.