Gaelcast: Saoghal nam Podcast a' dol Gàidhlig

Share this article

MU dheireadh thall gabhaidh prògraman radio Gàidhlig a chuir air air an iPod. Tha podcasts Gàidhlig air tòiseachadh anns na Stàitean Aonaichte agus tha iad rim faighinn as bith càite a bheil daoine a' fuireach, fhad 's a tha ceangal aca ris an eadar-lìon.

Tha sgioba anns na Stitean, Liam Caiside, Micheal Mac Aoidh, agus Eideart Bradshaw air tiseachadh air na prgraman de mu 40 mionaid a chuir ri chile, a' mhr-chuid dhiubh ann an Gidhlig le criomagan ann am Beurla nuair a bhathas a' deanamh agallamhan le daoine aig nach robh mran Gidhlig ach a bha fhathast an ss ann an obair na cnan air an taobh thall den Chuain.

Am measg nan neamhnaidean a bh'anns a' chiad phrgram, bha aithris Md nan Lochan Mra agus cmhradh ri fear de ghaisgich craobh-sgaoilidh na Gidhlig air an taobh den Chuain a Siar, Coinneach "Mr" MacIomhair.

'Siad na h-annasan s na Stitean a b'fherr a chrd rium a-mach s na prgraman aca. Eadar-dhealaichte bhon Mhd a bhos an seo ann an Alba, tha pobaireachd is seinn rain a' dol air adhart aig an aon m. Tha sin a' ciallachadh gu bheil an d chuid luchd-seinn nan dn is luchd-seinn nam pob a' str son sth fhaighinn gus deanamh deiseil. Ann am farpais sam bith eadar guth agus pob, tha a' phob-mhr gu bhi a' buanachadh. Bha sin a' ciallachadh gun fheumadh na seinneadaran oidhirp mhr a dheanamh gus ite fhaighinn far am biodh smhchair aca. Agus aon uair is gun robh sin aca gun fheumadh iad luchd-fire a chuir mun cuairt gus a bhi cinnteach nach tigeadh pobairean cho faisg is gun cuireadh iad dragh air an luchd-seinn. 'Se a bh'aca air na daoine treuna sin, na 'piper snipers' a dheidheadh gu pobairean a bha an impis sideadh gus stad a chuir orra agus iarraidh orra - gu modhail - a dhol gu ite eile.

'Se an rud a tha duilich dhuinne a thuigsinn air an taobh seo den Chuain, an astar eadar cuid de na h-itichean air a bheil iad a-mach air a' phrgram Aimearaganach. B'bhaist dha feadhainn againn a bhi a' smaoineachadh gur e astar mhr a bh'ann eadar Nis ann an Ledhas is Sternabhagh. Cluinnidh tu air a' phrgram aca mu dheidhinn daoine a' tighinn California gu mdan ann an Ohio. Tha cuideachd an deasbad mu dheidhinn cho furasda is a tha e mdan a stidheachadh anns na Stitean Aonaichte. Tha gearannan gu ler a' dol mu dheidhinn na tha de dh'astar aig daoine ri shiubhal gus eileanan is Gaidhealtachd na h-Alba a ruighinn gun luath air a' chrr. Rud eile a bu chir a bhi a' toirt oirnn a bhi a' smaoineachadh, for dheadh Ghidhlig aig an sgioba Stateside cuideachd.

Bu chir meall a naidheachd a chuir air muinntir nan Stitean air son gu bheil iad air a dhol a-mach air an cinn fhin is prgram mar seo a chuir ri chile a dh'aindeoin nan trioblaidean is saothair a tha na chois. Tha an gearan ann gu bheil sinne mar Ghaidheil ro dhualtach a bhi a' feitheamh air cabhair a thighinn bhon stit is nach eil sinn math gu ler air rudan a dheanamh dhuinn fhn. Chan eil ach aon iris ga fhoillseachadh gu lir ann an Gidhlig nach eil a' faighinn taic bho airgead poblach is 'se sin an iris aoireil Cosmo-not. Rud a tha gu math ibhinn, r, eadar-dhealaichte. Agus 'se a bu chir a bhi na uallach dhuinn carson nach eil barrachd den leithid ann.

Ann an l nuair nach eil e fasanta a bhi a' moladh nan Stitean Aonaichte, feumaidh sinn a bhi mothachail gu bheil a' Ghidhlig a' buanachadh air sgth dthcha Seras W Bush. A bharrachd air Gaelcast, 'sann s na Stitean a tha an cmhlan punc r Mill a h-Uile Rud, a bhuineas do Seattle. 'Se as duilghe dhuinn nach eil sinne mar Ghaidheil Albannach a' deanamh buannachd gu ler a mach s an idh a th'aig gu ler anns na Coilltean a Siar a thaobh gnothaichean Gidhlig is Gaidhealach. Tha iad ann a tha ag iarraidh Gidhlig a dh'ionnsachadh agus a tha ag iarraidh a bhi a' faireachdainn gu bheil iad gan ceangal fhin ri seann-chultar Erpach. Abair gu bheil an t-airgead aig gu ler dhiubh son a thighinn a seo. Agus bheireadh e spionnadh dha adhbhair na cnan an seo am measg daoine ga a bhi a' faicinn gu bheil idh mhr aig daoine air feadh an t-saoghail anns a' Ghidhlig.

Rud eile. Bidh fadachd oirnn a nis gus am bidh prgraman Radio nan Gaidheal gu lir ri fhaotainn air podcast son isdeachd riu aig m sam bith ann an ite sam bith.

Gaelcast: The world of podcasts goes Gaelic

Finally, Gaelic radio programme can be put on the iPod. Gaelic podcasts have begun from the United States of America, and they are available regardless of where one lives, as long as they have a connection to the internet.

A small team from the US, Liam Caiside, Michael MacKay, and Edward Bradshaw have begun producing the programmes of about 40 minutes in length. The programmes are mainly in Gaelic with a couple of small inserts in English for where they conducted interviews with people who did not speak much of the language but who were involved in work connected with Gaelic on the other side of the ocean.

Among the gems which were in the first programme, was a report from Great Lakes Mod, and a conversation with one of the giants of Gaelic broadcasting on this side of the Atlantic, "Big" Kenny MacIver.

What I most enjoyed from the programmes where the strange but true tales from the United States. In contrast to the main Mod which takes place here in Scotland, piping and singing takes place simultaneously. That means that pipers and singers compete for areas in which to rehearse and perform.

Whenever there is a competition between the pipes and the human voice, the pipes will always win. That meant that singers had to go to great lengths to find places where they could practice their art in peace. Once they had found their place of sanctuary, they posted guards outside who would watch out for pipers lest they disturb the singers. These protectors of Gaelic song were called the "piper snipers" who would rush to intercept pipers who were just about to blow in order to stop them and ask them - politely - to go somewhere else.

What we find hard to grasp on this side of the ocean, are the sheer distances between many of the places mentioned in the American programme. Some of once used to think that it was a huge distance between the district of Ness in Lewis and Stornoway. On the American programme one hears about people going from California to mods in Ohio. There are also the discussions on the programme about how easy it is to stage mods in the United States. There are enough complaints over here about how easy it is to get to some of the Highlands and Islands. Something else which should give us cause for thought, the American radio team speak very good Gaelic.

The Stateside Gaelic broadcasters deserve to be congratulated for how they have decided on their own initiative to produce these programmes despite the difficulties and sheer labour which they involve. There is a common complaint that we as Gaels are just too willing to wait for the state and that we are poor at doing things for ourselves. There is only one magazine which is published in the language which receives no subsidy and that is the satirical Cosmo-not. It is different, new and funny. But it should scare us that there is not more of this kind of material.

At a time when it is anything but fashionable to praise the United States, we should recall that Gaelic is benefiting because of George W Bush's country. In addition to Gaelcast, we have the American Gaelic punk band Mill a h-Uile Rud (Destroy Everything) who hail from Seattle. What is depressing is that we as Gaels are not making the maximum benefit from those from the Forests of the West [poetic term for North America] who have such an interest in things Gaelic and Highland. There are those who want to learn the language and who want to feel that they are connecting with an ancient European culture. Some of them have plenty of money. And it would do the cause of the language a lot of good among younger Gaels to know that there is a world out there which has an interest in their language.

Another thing. After this we long for when all Radio nan Gaidheal's programmes will be available for download on podcast to be listened to anywhere.