Bidh dà Ghaidheal ann an Geamachan a’ Cho-Fhlaitheis

AN ceann beagan sheachdainean bidh cuid de na lùth-chleas­aich­ean as ainmeile air an t-saoghal, leithid Mo Farah, a’ cruinneachadh an Glaschu son Geamachan a’ Cho-Fhlaitheis, agus bidh dà Ghaidheal ’nam measg.

Chaidh Kerry a thaghadh air son na sgioba baidhseagail-beinne, agus se Nic-a-Phì a tha i ag iarraidh air an èideadh oifigeil aice
Chaidh Kerry a thaghadh air son na sgioba baidhseagail-beinne, agus se Nic-a-Phì a tha i ag iarraidh air an èideadh oifigeil aice
Chaidh Kerry a thaghadh air son na sgioba baidhseagail-beinne, agus se Nic-a-Phì a tha i ag iarraidh air an èideadh oifigeil aice

Se aon dhiubh Iain Dòmh­nallach (mac Fergie, fear a’ bhogsa), a bhios anns an sgioba losg­aidh (shooting). Ach ’s i an lùth­chleasaiche bu mhotha tharraing aire nam meadhanan am boir­eannach òg comasach á Cille Pheadair ann an Uibhist a-Deas, Kerry Nic-a-Phì, a chaidh a
thaghadh son sgioba baidhseag­ail-beinne na h-Alba – agus, ma bhios feum oirre, son na sgioba rathaid cuideachd.

Naidheachd mhìorbhaileach, chan ann a-mhàin air son Kerry, a teaghlach, ’s nan Eileanan Siar ach dhan Ghàidhlig cuideachd, a bhios air a cluinntinn ’s a faicinn – tha i air iarraidh mar-thà gum bi “Nic-a-Phì” air an èideadh oif­igeil aice – an lùib an liuthadach cànan eile a thig a Ghlaschu bho gach ceàrn dhen Cho-Fhlaitheas. ’S aithne dhomh Kerry bho bha i ’na leanabh, agus coltach ris ah-uile duine eile á Uibhist a-Deas tha e gam lìonadh le pròis gu bheil tè de mhuinntir na sgìre agam fhìn, a thòisich le bhith a’ buinnig rèis Beinn Choinnich ’s a bhios fhathast a’ trusadh chaor­ach còmhla ri h-athair, a-nis gu bhith a’ farpais aig geamachan Ghlaschu.

Hide Ad

Tha fiosam cuideachd an ob­air chruaidh a tha Kerry air a chur a-steach air son an ìre sa a ruighinn, a’ strì ri trì obraichean pàirt-ùine a chumail a thuilleadh air a bhith a’ trèanadh ’s a’ farpais aig an aon àm. Chan eil ach ochd mìosan bho chuir i roimhpe faighinn dha na sgiobaidhean baidhseagail as dèidh a bhith a’ farpais grunn bhliadhnaichean mar triathlete, dearbhadh an dà chuid air a comas mar lùth-chleasaiche ’s am miann a bh’ aice an ceann-uidhe seo a ruighinn.

Gu h-annasach bidh Kerry a’ leantail ann an lorgan Deasach eile an uair a nochdas i aig Glaschu 2014. Thogadh Donaidh Dòmhnallach ann am Bòirnis mus do ghluais an teaghlach aige gu tir-mòr, ach ghabh esan pàirt aig Geamachan na h-Ìompair­eachd (mar bh’ orra) ann an 1958 an uair a ruith e sna farpaisean 800 meatair ’s an rèis-phàirteach no relay 4 x 400 meatair ann an Cardiff. Choisinn e cliù as dèidh sin cuideachd mar choidse son Sir Ming Caimbeul a’ ruith an Geamachan Olimpigeach Tokyo ’s an Geamachan Co-Fhlaitheis Jamaica ann an 1964 agus 1966.

Ceithir bliadhna air ais cheannaich Kerry a’ chiad bhaidhseag­al aice son £30 gus pàirt a ghabh­ail sa chiad rèis triathlon aice. An-diugh tha i cleachdadh inn­eal luach £7,000, dusan turas nas luachmhoire na ’n càr aice! Tha e iogantach an t-adhartas a tha i air a dhèanamh san ùine sin ach tha e cuideachd a’ sealltainn nas urr­ainn dhut a dhèanamh ma tha an tàlant ’s am miann agad an ìre as àirde a ruighinn.

Mo bheann­achd oirre, ’s bidh sinn an dòchas gum bi sinn a’ 
faicinn ’s a’ cluinntinn barrachd mu Kherry Nic-a-Phì thairis air na seachdainean a tha romhainn.