More Heritage

More Heritage

Monarch of the Glen set to tour Scotland after being secured for the nation

The iconic Monarch of the Glen painting is set to go on tour around the country after the Scottish Government stepped in to help secure its future.
Heritage 4
Glasgow city centre. Picture: John Devlin

Glasgow’s back lanes in line for Melbourne style revamp

NINETY city centre lanes in Glasgow are to undergo a makeover - taking inspiration from projects around the world.

News 3
The Old Man of Storr and the Cuillin, Isle of Skye. Picture: Picfair.com

Revealed: Scotland’s favourite pictures

THESE are ‘officially’ the best images of Scotland as chosen by a smart algorithm on a photography website.

News
The official tartan for the 43 Commando Fleet Protection Group, which has been designed by Edinburgh-based Kinloch Anderson. Picture: LPhot Will Haigh/Royal Navy

Clyde-based Royal Marine unit celebrates official tartan

A Royal Marine unit has celebrated the launch of its official tartan, symbolising its links to Scotland.

Heritage
More than 2.45 million Fringe tickets were sold last year.

Council chief says 70-year-old Fringe has 'sold its soul'

One of Edinburgh’s most senior councillors has launched an outspoken attack on the Fringe in its 70th anniversary year.
Edinburgh, Fife & Lothians 15
Fettercairn House in Aberdeenshire. Picture: TSPL

Sale of Fettercairn House treasure shines light on past glory

It is a vast treasure trove amassed over several centuries by a family steeped in the history of Scotland.

Art
The former tram depot off Leith Walk will be replaced by 10 old shipping containers.

Artists to take over site of former tram depot in Leith

A forgotten former tram depot for Edinburgh’s original tram system in Edinburgh is to be knocked down and replaced with old shipping containers for artists to work in.
Heritage 15
An coltas a bh air baile Inbhir Aora ri linn deuchainn Sheumais a Ghlinne, air a tharraing le Diarmad Caimbeul bho dhealbh a rinn Tomas Sandby ann an 1746.

Seann cheist ga freagairt: ainm na dithist a mharbh an Caimbeulach

Chaidh cùis Murt na h-Apann fhuasgladh. Se dithist a mharbh Cailean Caimbeul – Dòmhnall mac Dhòmhnaill Stiùbhairt, mac bràthar do dh’Fhear Bhaile Chaolais, agus Seumas Stiùbhart, Fear Òg Fhas na Cloiche. Sin am beachd làidir agamsa, co-dhiù, as déidh dhomh eachdraidh beatha Chailein a sgrìobhadh, an fhianais as ùire a sgrùdadh, agus meas a thoirt do ghuth an t-sluaigh. Ach b’ fheàrr dhomh tòiseachadh aig an toiseach.

More Heritage
Glen Urquhart, where Balnain is Baile an Athain, the town of the little ford

Place name of the week: Balnain - Baile an Àthain / Beul an Àthain /Baile an Fhàin

Balnain is an instructive lesson in how names can be deceptive.

More Heritage
Alastair mac Mhaighstir Alastair

Am peanas tròcaireach a tha san dàn do Chaimbeulaich na h-Àirce

BHA mi air mo bheò-ghlacadh riamh le dàn fada propaganda a dh’fhoillsich Alastair mac Mhaighstir Alastair ann an 1751, ‘An Àirce’, anns a bheil e a’ maoidheadh gun tig tuil thairis air Earra-Ghaidheal mar pheanas air na Caimbeulaich air son mar a dh’éirich iad an aghaidh a’ Phrionnsa Teàrlach ann an 1745. Bha an dàn a’ togail na h-uiread a cheistean. Co iad na 39 daoine a tha e ag ainmeachadh? Dé dìreach a rinn iad air son breitheanas a’ bhàird a tharraing? Car son a tha e cho bog air móran dhiubh? Tha cuid dhiubh gu bhith air am bàthadh, gun teagamh. Ach tha cuid gu bhith air an deagh thumadh ’s an uair sin an slaodadh air bòrd na h-àirce. Agus tha cuid eile gu bhith a’ faighinn caibean math on toiseach ’s a h-uile nì a dh’iarras iad ri ithe ’s ri òl.

More Heritage
Dunkeld, on the banks of the River Tay, means the 'fort of the Caledonians'. Picture: Lisa Ferguson

Place name of the week: Dunkeld - Dùn Chailleann

Dunkeld - Dùn Chailleann

More Heritage
Sir Edwin Landseer's The Monarch Of The Glen. Picture: National Museum of Scotland

Paul McCartney’s Monarch of the Glen painting could go on display alongside original masterpiece

It was a commission for Paul McCartney’s Kintyre hideaway that led to the Beatles’ most memorable album cover.

Heritage 5
Sgioba An Tango Mu Dheireadh Ann Am Partaig, le Iain Beggs agus Mairi Mhoireasdan air an ard-urlar agus stiuiriche Muireann Kelly agus sgriobhadair Alison Lang air an taobh dheas. Dealbhan le Eoin Carey.

Feumaidh tu barrachd air dithis mus fhaigh thu air tango a chur air dòigh

Le deich latha ri dhol ron chiad taisbeanadh aig Òran Mòr, bha mi a’ coimhead le iongnadh air Màiri Mhoireasdan agus Iain Beggs aig ruith-thairis ann an Rockvilla, togalach ùr Thèatar Nàiseanta na h-Alba.

More Heritage
The people of Kilwinning turn out to welcome the Queen and Prince Philip on their tour of Scotland in 1956. Picture: TSPL

Place name of the week: Kilwinning - Cill D’Fhinnein

Kilwinning - Cill D’Fhinnein

More Heritage
Ben Nevis from Corpach. PIC Ian Rutherford/TSPL.

New Ben Nevis bridge to open to walkers

Thousands of walkers will enjoy better access to Ben Nevis this summer with a new footbridge now lowered into place.

News 1
The face of the "brutally murdered" Pictish man. Picture: Dundee University

Scots experts reconstruct face of murdered Pictish man

Scottish researchers have reconstructed the face of a Pictish man who was brutally murdered 1,400 years ago.

Dundee & Tayside 11
The site of the illicit whisky bothy, thought to date back to the early 19th century, which has been found in the Cabrach area of Moray.. Picture: Dr Kieran German/The BIG Partnership/PA Wire

Site of illegal whisky bothy found on Scottish hillside

The site of an illicit smuggler’s whisky bothy, thought to date back to the early 19th-century, has been discovered on a remote hillside.

Aberdeen & North East 1
B e Str� cuspair na bliadhna sa airson na farpais FilmG, agus thug an cuspair sin brosnachadh do th�rr dhaoine gus cur a-steach airson nan diofar fharpaisean.

FilmG: Cothrom air leth Gàidhlig a chleachdadh an lùib film is teicneòlais

Thèid an naodhamh cuirm dhuaisean aig FilmG a chumail Dihaoine sa tighinn (17 Gearran), agus tha a h-uile coltas ann gu bheil an fharpais airson fhilmichean goirid sa Ghàidhlig cho tarraingeach ’s a bha i riamh am measg inbheach agus òigridh.

More Heritage
The Naked Highlander range has been set up by the festival and Black Isle design firm Prickly Thistle.

Belladrum festival launches tartan fashion label

A Highland music festival has become the first in the UK to boast its own tartan fashion range.
Heritage
Brian Wilson will celebrate the 50th anniversary of the Beach Boys's iconic pPet Sounds album.

Brian Wilson, Pixies and Arab Strap to play Kelvingrove Bandstand

Beach Boys legend Brian Wilson, world music superstars Ladysmith Black Mambazo and indie-rock icons The Pixies will stage outdoor concerts in Glasgow’s West End this summer.
Glasgow & Strathclyde 3
Load more