More Heritage

More Heritage

Place name of the week: Ballachullish - Baile a’ Chaolais

The original settlement in Lochaber known simply as Ballachulish or Baile a’ Chaolais (Balecheules in c. 1591) is what is now marked on maps as South Ballachulish.

More Heritage 1
Coisir Ghaidhlig an Eilein Mhuilich leis an t-suaichnean urraim, Eairdsidh.

Cor na Gàidhlig ga sheasamh le Swinney aig Mòd nan Eilean Siar

Thill am Mòd Nàiseanta Rìoghail do dh’Innse Gall le brag agus Iain MacLeòid, Ceann Suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich a’ sireadh inbhe UNESCO airson cultar na Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar.

More Heritage
Tessa Hartmann launched the Scottish Fashion Awards 10 years ago.

Scots fashion guru hits out over political bickering at awards ceremony

The figurehead of the Scottish Fashion Awards has complained that the country is being held back by arguments about political borders, a failure of ambition and the lack of a ‘can do’ attitude.
Politics 31
Dingwall Gaelic Choir enjoyed a clean sweep of trophies at the Mod. Conductor Kirsteen Menzies holds the Lovat & Tullibardine Shield, and Steven MacIver holds the Weekly Scotsman Quaich - plus mascot.

Mòd set for Inverness in 2020 as it draws to a close in Western Isles

As the Royal National Mòd reached its final day of competitions in Stornoway, it was announced that Inverness will host the event in 2020.

Inverness, Highlands & Islands
Carol Maclean and Hector MacKechnie were the winners of the Gold Medal at the Mod's showpiece event for fluent Gaelic singers. Picture: John Maclean

Last year’s runner-up wins Mòd Gold Medal in showpiece event

The tension was running high at Lewis Sports Centre in Stornoway on Wednesday night as the judges of the prestigious Gold Medal competition at the Royal National Mòd collated their marks for the eight finalists, but there was joy for Carol Maclean and Hector MacKechnie when the marks were finally delivered.

Inverness, Highlands & Islands
John Swinney said he was 'horrified' by the negative reaction to a recent Gaelic funding announcement. Picture: John Devlin

John Swinney: No place for hostility towards Gaelic in Scotland

John Swinney has declared that there is no place in Scotland for hostility towards the Gaelic language, after being “horrified” by the negative response to a recent funding announcement.

Politics 147
Sunset Song has been named Scotland's favourite book. Picture: Contributed

Sunset Song named Scotland’s favourite book in new poll

Sunset Song by Lewis Grassic Gibbon has been named Scotland’s favourite book in a new poll.

Books 9
An Comunn Gaidhealach president John Macleod, left, presents broadcaster Alex OHenley with the Gaelic Ambassador of the Year award. Picture: John MacLean

Mòd opens with call for Unesco status to protect Gaelic heartland

The Royal National Mòd opened in Stornoway last night with a call for the special cultural environment of the Western Isles to be protected and promoted, or risk the loss of “the very heart” of the Gaelic language.

Politics 13
Dingwall Gaelic Choir, winners of the Lovat & Tullibardine Shield at the 2002 Mod. Picture: Donald MacLeod

Place name of the week: Dingwall - Inbhir Pheofharain

In certain cases, the Gaelic and English names for a particular place are completely different.

More Heritage
Mod nan Eilean Siar, 2011.

An dèidh còig bliadhna, am Mòd a’ tilleadh dha na h-Eileanan Siar

Tha còig bliadhna ann bho chaidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail sna h-Eileanan Siar mu dheireadh, agus tha a h-uile coltas ann gu bheil mòd na bliadhna sa gu bhith na mhòd air leth san sgìre a tha fhathast air a faicinn le tòrr dhaoine mar dhachaigh nan Gàidheal. A thuilleadh air na farpaisean, tha prògram loma-làn aig Iomall a’ Mhòid le tachartasan gan cumail air feadh nan Eilean Siar.

More Heritage
S ann le prois a nochd Cuach An Albannaich Sheachdaineil air a chiad duilleig ann an 1953, air a buannachadh le Coisir Ghaidhlig Lunnainn.

Còisirean ri dèanamh farpais airson Cuach An Albannaich

Thèid mòr-thaic a’ phàipeir-naidheachd An t-Albannach dhan Ghàidhlig air ais gu 1926, agus ann an 1948 chuir luchd-seilbh a’ cho-phàipeir againn, An t-Albannach Seachdaineil (The Weekly Scotsman), romhpa cupa a thairgsinn dhan Chomunn Ghàidhealach ann am farpais bhliadhnail aig a’ Mhòd Nàiseanta, mar a chante ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail aig an àm.

More Heritage
The TS Queen Mary in dry dock at Greenock during her recent repainting. Picture: Contributed

Experts produce digital scan of historic Queen Mary steamer

She was saved from the wrecker’s yard by the hard work of a dedicated group of volunteers. Now the Queen Mary, the last remaining Clyde-built turbine steamship, has been preserved for the digital age.

Tech
The River Forth, or Firth of Forth, has had no shortage of names down the years. Picture Michael Gillen

Place name of the week: River Forth - Abhainn Foirthe

This river has had a number of names over the years. It was recorded in antiquity as Bodotria or Boderia, of unknown meaning.

More Heritage
Anns an dealbh chithear Deborah Moffat a faighinn a duais bhon Ridire Iain MacDhomhnaill, Cathraiche, Urras Fearainn Chlann Domhnaill. Cuideachd san dealbh (cli gu deas) tha aon dhe na britheamhan, Mark Wringe, Ard-Oraidiche aig Sabhal Mor Ostaig, an t-Ollamh Boyd Robasdan, Prionnsapal, SMO agus Jan Wallwork Clarke, Ceannard Chlann Domhnaill an Eilein Sgitheanaich. Picture: Rob Ware/ Clan Donald Skye

Ban-Ameireaganach a’ cosnadh dà dhuais airson bàrdachd Gàidhlig

Tha ban-Ameireaganach a tha an-diugh a’ fuireach ann am Fiobha air dà dhuais a chosnadh taobh a-staigh seachdain ann am farpaisean bàrdachd eadar-dhealaichte aig dà cheann na dùhcha, anns an Eilean Sgitheanach agus am Baile na h-Ùige. Rugadh Deborah Moffatt ann am Vermont anns na Stàitean Aonaichte agus thàinig i a dh’Alba ann an 1982. Chaidh a h-oideachadh ann an Oilthigh Washington ann an Seattle agus an Oilthigh Bhoston.

More Heritage
Heritage lottery funding aims to improve landscape of Highland communities such as the Cairngorms and Tomintoul. Picture: Contribute

£2.85m Lottery boost helps communities get closer to nature

COMMUNITIES in the Cairngorms and Skye are celebrating major National Lottery investment which will see large areas of landscape along with many historic and natural attractions rejuvenated, celebrated and protected.

News
The shore at the town of Largs in Ayrshire. Picture: Getty

Place name of the week: Largs - An Leargaidh Ghallta

On 2 October 1263 the Battle of Largs - Blàr na Leargaidh - took place in North Ayrshire between the forces of Norway and Scotland.

More Heritage
Darren Linc ann an Glaschu ag aithris air an t-slighe gu reifreann an EU

Sreath ùr de dh’Eòrpa – dè thug air daoine bhòtadh mar a rinn iad?

Tha Brexit a’ fàgail Eòrpa ann an suidheachadh caran àraid mar phrògram. Chaidh a ràdh sa chiad sheantans a chaidh a lìbhrigeadh air a’ chiad phrògram ann an 1993 gum biodh e a’ coimhead air an Roinn Eòrpa is mar a bha i a’ bualadh air a’ Ghàidhealtachd is air Alba san fharsaingeachd. Aig an àm, bha ball-stàitean an t-seann EEC air peann a chur ri pàipear airson Cùmhnant Mhaastricht. Cha robh an EEC gus a bhith ann tuilleadh; ’s e a-niste a bha gus a bhith againn ach an EU – an t-Aonadh Eòrpach.

More Heritage
Debut author Barbara Henderson. Picture: Contributed

Highland Clearances book for kids is a bestseller

HISTORICAL Highland Clearances children’s novel hits number one Amazon Bestseller Spot on day of launch

News
Gary Campbell, President of the Official Loch Ness Monster Fan Club, with a selection of knitted Nessies submitted from around the world. Picture: Contributed

Loch Ness Knit Fest aims to be a monster hit

HUNDREDS of knitting enthusiasts from more than 20 countries are to gather in Inverness for the inaugural Loch Ness International Knitting Festival.

News
Croft-an-Righ is a street near Holyrood Palace in Edinburgh

Place name of the week: Croftangry - Croit an Rìgh

In Edinburgh, there is a small area adjacent to Holyrood Palace referred to on street signs as Croft-an-Righ. On the face of it, this would seem to simply be a slightly anglicised version of Gaelic Croit an Rìgh ‘the King’s croft’.

More Heritage
Load more