Gaelic language

Gaelic language

editorial image

Gaelic pupils ‘must double to safeguard the language’

THE number of children being taught in Gaelic each year needs to more than double to reverse the decline of the language.

Leasan cànain agus leasan Marcsach don chloinn

THA Leabhraichean Beaga air dà leabhar chloinne a chur a-mach a tha ag ionnsachadh leasanan feumail do chloinn aig diofar ìrean, tro fhaclan 's tro dhealbhan.

More top stories

Gaelic culture given a loud slàinte mhath from across Scotland

A MAJORITY of Scots believe Gaelic traditions should not be lost and more should be done to promote the language.

Sàr òrain, sàr phìobaireachd

Tha e doirbh ri chreidsinn gun deach còig bliadhna seachad on a nochd an CD mu dheireadh aig Gillebrìde MacIlleMhaoil ás Uibhist a-Deas.

Boinne ann am beul na gaoithe

An déidh do phrasgain mhóra a bhith ri creachlosgadh agus ri spùilleadh ann an ceàrnan de bhailtean móra Shasainn, thathar a-nis a' sgrùdadh nam mion-adhbharan air son riasladh nan daoine òga an aghaidh ùghdarras.

A' mìneachadh na Sge"il Mh"ir

Tha e doirbh a ràdh dè buileach a th' anns "An Sgeul Mhòr" - pròiseact, obair, iomairt, coluadair? Ach chan e droch rud a tha sin, oir tha e ag innse dhut gu bheil e a' toirt leis na ceithir nithean sin, le tòrr a bharrachd. 'S tha e ag innse dhut nach e nì anns an àbhaist a th' ann.

O chionn 80 bliadhna: bhon 'Weekly Scotsman', 25 Iuchar 1931

THA àireamh mhór de bhàtaichean samhraidh a nis 'nan uidheam air còrsa na h-Aird an Iar agus tha iad, gach latha, lom làn de luchd-siubhal a tha tighinn a dh'fhaicinn ar dùthcha. 'Dé is ciall do'n iomairt so a th'air daoine gu seallaidhean ùra shireadh agus àiteachan ùra 'ruigheachd?

E"in glacte san ribe eadar bithe"las agus beul-aithris

THA Obair gun Duais? Alasdair MacGilleMhìcheil a' Tional Ainmean Gàidhlig Eun le Tristan ap Rheinallt (Urras Leabhraichean nan Eilean, £9.99) 'na leabhar beag grinn, taitneach ri làimhseachadh 's ri sùil thoirt troimhe, 's e sgeadaichte le dealbhan dathte de dh'eòin. Feumaidh mi aideachadh ge-tà nach tug mi seachad an tiotal gu léir. Se a' chuid eile dheth A Thankless Task? Alexander Carmichael as a Collector of Gaelic Bird Names. Oir tha e 'na leabhar dà-chàn

Stoirm san Eaglais Stèidhte

Tha a h-uile coltas ann gu bheil tuilleadh 's tuilleadh mhinistearan, 's is dòcha cuid a choitheanalan, a' dol a bhristeadh air falbh bhon Eaglais Stèidhichte ri linn co-dhùnadh a rinn Àrd-Sheanadh na h-Eaglaise sa Chèitean.

Sgoil Ghàidhlig Dhùn ideann: ceum air adhart, ceum air ais

Tha aon rud gu sònraichte air a bhith aig daoine a tha a' strì air son Sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann. Se sin foidhidinn. Agus tha coltas ann a-nis gum feum tuilleadh foidhidinn a bhith aca, oir ged a chuir comhairlichean Dhùn Èideann an làn thaic ann am prionnsabal ris a' mholadh Sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh ann am prìomh bhaile na dùthcha, tha tuilleadh cheistean air èirigh mu chosgaisean.

Tàlant cho m"r ri tàlant MhicGill-Eain

SE An Druim bho Thuath (Clàr, £8.99) an treas nobhail aig Tormod Caimbeul (Tormod a' Bhocsair) agus mar sin cha leig sinn a leas a bhith ann an teagamh sam bith mun stoidhl' aige.

Faicibh e, fairichibh e, tha Roger Daltrey beò

GU tric, bidh daoine a tha dèidheil air cèol nan 60an a' faighneachd "cò a b' fheàrr: na Beatles no na Stones". Sin a' cheist cheàrr, ge-tà, oir bha a' Who na b' fheàrr na an dà chuid.

Funding row delays council vote to open dedicated Gaelic school

THE decision on whether a dedicated Gaelic school can be opened in the Capital has been delayed amid a row over funding and soaring costs.

Doubt over Gaelic school

National Gaelic development agency Bòrd na Gàidhlig has questioned whether a planned dedicated language school can go ahead after costs rose by over £2 million.

Maoir-chladaich: smaoinich as ùr, their comataidh

RINN comataidh thar-phàrtaidh na còmhdhail aig Westminster càineadh làidir air planaichean Riaghaltas Bhreatainn gus na seirbheisean maoir-chladaich a ghearradh, 's tha iad a' moladh gun atharraich iad na planaichean aca air sgàth sàbhailteachd.

£3.6m Gaelic school plan questioned

THE national Gaelic development agency has questioned whether a planned dedicated language school in Edinburgh can go ahead after the costs rose by more than £2 million.

Hats off to new Gaelic guides at castle

Schoolchildren have finished their training to become Historic Scotland's first Gaelic-speaking Junior Guides at Edinburgh Castle.

Sorley MacLean: A Salute to the saviour of Gaelic verse

Poets and academics gather to mark Sorley MacLean's centenary year with a conference on his beloved Skye

'Cuir' mi ás an fhearann thu'

Tha facal aig mo bhean 's a daoine an Éirinn, passremarkable. Tha e ciallachadh "breithneachail". Their thu e ri duine tha toirt beachd nuair b' fheàrr dha bhith sàmhach.

Neart grèine a dhìth? Siuthad, thoir Leòdhas ort . . .

Tha companaidh á Surrey, NGM Telecoms, a' sireadh cead dealbhachaidh gus tuathanas grèine a stèidheachadh aig Àirinis faisg air Steòrnabhagh.

Page 1 of 40

Back to the top of the page